🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ (ફ્રી) 🏆

📘દરરોજ નવા વિષયવાર ટેસ્ટ મૂકવામાં આવે છે.

👉 (MCQ : 25 | MARKS : 25)
📗
દર રવિવારે સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ

👉 (MCQ : 100 | MARKS : 100)
📙
કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા સુધી કુલ 1000+ ટેસ્ટ મળશે.
📒
કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષામાં 70 થી વધારે ગુણનું પુછાવવાનું ટારગેર.

👮ટેસ્ટ માટે WhatsApp Group જોઈન કરો 👇

Join WhatsApp Join Now

🙏 દરરોજ ટેસ્ટ આપવા હમણાંજ ગ્રુપ જોઈન કરો..

×