🏆 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ટેસ્ટ 🏆

📘દરરોજ નવા વિષયવાર ટેસ્ટ મૂકવામાં આવે છે.

👉 (MCQ : 50 | MARKS : 50)
📗
દર રવિવારે સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમફોરેસ્ટ ગાર્ડ ટેસ્ટ

👉 (MCQ : 100 | MARKS : 200)
📙
ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષા સુધી કુલ 500+

👮ટેસ્ટ માટે WhatsApp Group જોઈન કરો 👇

Join WhatsApp 👉 Click Here

📒 ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષામાં 120 થી વધારે ગુણનું પુછાવવાનું ટારગેર.

🙏 દરરોજ ટેસ્ટ આપવા ગ્રુપ જોઈન કરો..

×